Säännöt

RUK 120-kurssin perinneyhdistys ry:n Säännöt


NIMI JA KOTIPAIKKA

1 § Yhdistyksen nimi on RUK 120-kurssin perinneyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

TARKOITUS

2 § Yhdistyksen tarkoituksena toimia Reserviupseerikoulun 120-kurssin käyneiden yhdyssiteenä vaalien heidän keskuudessaan RUK-henkeä ja ylläpitää jäsentensä maanpuolustustahtoa.
Yhdistyksen tarkoituksena on lisäksi edistää suomalaisten maanpuolustushengen ylläpitämistä yleensä.

TOIMINTAMUODOT

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
a järjestää koulutus- ja esitelmätilaisuuksia sekä muita tilaisuuksia ja erityisesti sotahistoriaan liittyviä retkiä

b voi harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

c voi tukea apurahoin ja kirjoituksin maanpuolustushengen ylläpitämistä Suomessa.
d voi tukea muita maanpuolustushenkisiä yhteisöjä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna rahankeräyksiä sekä omistaa kiinteistöjä.

JÄSENET

4 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Reserviupseerikoulun 120-kurssilla ollut henkilö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.
Yhdistyksellä voi olla hallituksen hyväksymiä yhteisöjä tukijäseninä. Tukijäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa tehdyn päätöksen mukaan kutsua henkilö, joka toiminnallaan on erityisesti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta ja toiminut yhdistyksen hyväksi. Esityksen kutsumisesta tekee yhdistyksen hallitus.

JÄSENEN EROTTAMINEN

5 § Jäsen voidaan erottaa, jos jäsen toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai jättää velvollisuutensa yhdistykselle täyttämättä. Erottamisesta päättää hallitus.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä ei ole huhtikuun loppuun mennessä maksanut edellisen vuoden jäsenmaksuaan.

JÄSENMAKSU

6 § Yhdistyksen jäsenten ja tukijäsenten yhdistykselle suoritettavista jäsenmaksuista, mahdollisista muista maksuista ja niiden suuruudesta päättää yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen tukijäsenen jäsenmaksu voi olla myös kerralla suoritettava ainaisjäsenmaksu.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautettu jäsenmaksusta.

HALLITUS

7 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 jäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin sekä taloudenhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun siihen on aihetta tai vähintään kahden hallituksen jäsenen sitä vaatiessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan mielipide ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

9 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

10 § Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen internetkotisivulla ja lähetettävä jäsenille sähköpostina tai jos jäsenellä ei ole sähköpostiosoitetta kirjeitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

11 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun se muuten on yhdistyslain mukaan pidettävä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta, ellei hän ole yhdistyksen varsinainen jäsen.
Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä muuta määrätä, äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan ilmoittama mielipide.

VUOSIKOKOUS

12 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

kokouksen avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien kertomus
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus
päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

  1. valitaan yksi tilintarkastajaa ja hänelle varamies
  2. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin hallitukselle, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

13 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.